Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of boeddha-store in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
Klant: ieder natuurlijke of rechtspersoon met wie boeddha-store een overeenkomst sluit danwel onderhandelt over totstandkoming daarvan of aan wie boeddha-store een aanbieding doet;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen boeddha-store en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle(rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van deovereenkomst;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door boeddha-store georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en boeddha-store gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Boeddha-store V.O.F.
Vlierdenseweg 34
5753 AE Deurne
E-mail: info@boeddha-store.nl
KvK: 60732377
Bank: NL85RABO0181668564

Artikel 3- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van boeddha-store en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de klant wordt door boeddha-store uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij boeddha-store zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als boeddha-store gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden boeddha-store niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o   de prijs inclusief belastingen;

o   de eventuele kosten van aflevering en betaling;

o   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o   de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o   indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;

o   de wijze waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst van doorhem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

o   de gedragscodes waaraan boeddha-store zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

o   de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  boeddha-store onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door boeddha-store is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft boeddha-store passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal boeddha-store daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Boeddha-store kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien boeddha-store op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien boeddha-store zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Boeddha-store zal bij het product of dienst  aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

o   het bezoekadres van de vestiging van boeddha-store waar de klant met klachten terecht kan.

o   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

o   de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

o   de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij boeddha-store deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

o   de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft een consument klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

2.     Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan boeddha-store retourneren, conform de door boeddha-store verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1.     Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door boeddha-store bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal boeddha-store dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door boeddha-store alleen worden uitgesloten indien boeddha-store dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

o   die door boeddha-store tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

o   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

o   die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

o   waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop boeddha-store geen invloed heeft.

3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de   

 levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de  bedenktijd is verstreken.

4.     Indien de klant geen consument is, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan boeddha-store producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar boeddha-store geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Boeddha-store is gerechtigd om gedurende de looptijd van een overeenkomst de, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex "Alle huishoudens"), vermeerderd met ten hoogste 15 procent. Boeddha-store is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.
 4. Buiten de gevallen genoemd in artikel 9.2 en 9.3 is boeddha-store tevens gerechtigd de prijzen voor haar diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door boeddha-store te maken kosten voordoet. Boeddha-store meldt deze prijsverhoging uiterlijk één maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien de klant een consument is, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen indien de prijsverhoging binnen de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt doorgevoerd.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. Boeddha-store staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.     Een door boeddha-store, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van boeddha-store jegens boeddha-store kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

3.     Door een natuurlijk proces kan hout na verloop van tijd scheuren gaan vertonen. Zodoende geeft boeddha-store in het bijzonder geen garantie op houten producten.

Artikel 12 - Levering en Uitvoering

 1. Boeddha-store zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal boeddha-store geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal boeddha-store het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.