De Drie Zuivere Leefregels

De Drie Zuivere Leefregels bieden een manier van interpreteren voor het navolgen van de specifieke leefregels en geven steun in verschillende situaties, waarin geen van de leefregels van toepassing lijkt, of waar leefregels elkaar lijken tegen te spreken. Dit zijn de Drie Zuivere Leefregels:

1. Ik zal afzien van kwaad doen. Het is mijn eerste en voornaamste wens om geen levend wezen kwaad te doen. Ik zal in het diepst van mijn hart de vraag stellen: “Is hetgeen ik wil gaan doen schadelijk, iets wat een scheiding aanbrengt tussen een wezen en dat wat niet geboren is en niet sterft? Is het iets waarvan ik moet afzien een verkeerde handeling, een onwijze handeling?” Op een bepaalde manier is het zo, dat ‘het kwaad’ niet bestaat: er is alleen onwijs handelen, voortkomend uit onwetendheid en verwarring. Ik oefen zodat ik zoiets dergelijks niet zal doen, noch tegen mezelf, noch tegen anderen of de wereld.

2. Ik zal alleen goed doen. Het is mijn oprechte wens om slechts dat te doen, wat met de waarheid overeenkomt. Ik zal in het diepst van mijn hart vragen: “Is hetgeen ik wil gaan doen gepast, geschikt, iets dat men kan doen? Leidt het tot bevrijding?” Dit is het goede, dat boven de tegengestelden van ‘goed’ en ‘kwaad’ uitstijgt. Goed doen moet het middelpunt van ons leven zijn. Regel twee van de Drie Zuivere Leefregels draait om het principe geen woorden, maar daden. Het is een levenslang trainingsproces om met oude gewoonten te breken en niet op misvattingen in te gaan. Goed doen betekent ook eigen verlangens opzij zetten. Verlangens mogen er wel zijn, het gaat erom hoe wij erop reageren. Ze hoeven niet onderdrukt te worden, maar we moeten er ook niet aan toegeven of ze aanwakkeren.

3. Ik zal goed voor anderen doen. Ik bid dat elke van mijn daad van echte waarde zal zijn en dat ik nooit onbedoeld de voorwaarden schep, die er toe leiden dat ik anderen kwaad zou doen. Ik zal in het diepst van mijn hart vragen: “Is dat wat ik wil gaan doen echt van waarde? Is het een passende gave? Komt het overeen met de zuivering van mijn hart?” Ons intuïtieve gevoel van sympathie en mededogen is leidend bij regel drie van de Drie Zuivere Leefregels. Het is een belofte om alle levende wezens te redden voor men zichzelf redt.

We moeten bereid zijn om eerlijk naar onze handelingen en bedoelingen te kijken. De Drie Zuivere Leefregels zijn geen onvoorwaardelijke voorschriften die koste wat het kost gevolgd moeten worden, zonder rekening te houden met de consequenties. We moeten bewust nadenken wat we doen en welke consequenties dat heeft. Soms is het ook moeilijk om te bepalen wat het goede is, omdat de leefregels niet rechtlijnig zijn en tegenstrijdige oplossingen kunnen bieden. Niet handelen uit angst om een fout te maken, is geen oplossing. De Drie Zuivere Leefregels moedigen ons aan om de volgende stap te zetten en geven ons richting.

Als we oprecht kunnen zeggen dat we in elke zaak van belang de Drie Zuivere Leefregels zorgvuldig hebben toegepast, kunnen we gerust zijn dat we ons best hebben gedaan. En meer vraagt het boeddhisme niet van ons. Fouten zullen toch worden gemaakt, natuurlijk, daarvoor zijn we mensen. Maar ze zullen met een zuiver hart zijn gemaakt en in het grote perspectief, daar gaat het om. Er zijn verschillende manieren om naar het stille, rustige, diepste deel van ons hart te luisteren. Ieder van ons moet dat zo eerlijk mogelijk doen. Daar zijn geen formules voor, geen eenvoudige antwoorden. Maak de Drie Zuivere Leefregels nooit tot minder dan ze zijn.

De Tien Leefregels

Door de Tien Leefregels worden we ware volgelingen van Boeddha. Door opzettelijk één van de regels te negeren, brengen we een scheiding tussen onszelf en de familie van Boeddha aan.

1. Ik zal geen leven nemen;

2. Ik zal niet stelen;

3. Ik zal afzien van het misbruik van seksualiteit;

4. Ik zal geen onwaarheid spreken;

5. Ik zal de wijn van onwaarheid niet verkopen;

6. Ik zal geen kwaad spreken van anderen;

7. Ik zal niet van trots over mezelf vervuld zijn of neerkijken op anderen;

8. Ik zal afzien van het achterhouden van Dharma of bezit;

9. Ik zal afzien van het koesteren van boosheid;

10. Ik zal afzien van smaad ten aanzien van De Drie Juwelen of De Drie Toevluchten: ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, Dharma en in de Sangha.

In totaal staan in het boek Buddhist Writings 58 Bodhisattva leefregels. Bij een conflict tussen de Tien Leefregels, omvatten de Drie Zuivere Leefregels alle andere leefregels.


Er zijn geen producten in deze categorie.